sunEET: Nastavení
Nastavení
Všechna tato nastavení se provádí pouze jednou, každá tato část se uloží do databáze a je aplikací  
používána k elektronické evidenci tržeb. Jakmile změníte v nastavení EET hodnotu DIČ aplikace  
automaticky přejde do odesílání tržeb do Produkčního prostředí (tzv. ostrá verze). Do té doby se tržby  
odesílají do Playground (testovací nebo ladící prostředí).

Nastavení EET: Volba umožní jednoduchým způsobem zadat jednotlivé údaje potřebné k odesílání  
tržeb do systému EET. Jedná se především Jméno a adresu provozovny, DIČ, DIČ pověřujícího  
poplatníka, číslo provozu, označení pokladního systému, zda se jedná o plátce DPH, zjednodušený  
režim, ověřovací mód. Dále pak dobu odezvy, jednotlivé sazby DPH. Dále pak cestu k certifikátu, heslo,  
způsob číslování účtenek, a pořadí příští účtenky.

Bluetooth tiskárna: V případě, že je k zařízení připojeno pouze jedno zařízení (tiskárna), tak se tato  
tiskárna připojí automaticky a nastaví se zde automaticky. Dále pak je možné změnit počet znaků na  
šířku stránky, použití řezačky papíru, tisk hodnoty FIK pomocí QR-code.

Nastavení aplikace: Nepoviná část nastavení. Je nutné pouze v případě, pokud chce uživatel odesílat  
mailem přímo například účtenku tržby, exportovaná data v csv nebo xml.

Licence: Tato funkci použije až shruba měsíc před vypršením licence. Jde o zaslání žádosti o vydání  
nové licence a její obnovení.