Tlačítka - volby

[ Uložit nastavení ] Všechny údaje a data zadaná na této stránce se  
uloží do databáze a je používány pro evidenci a odesílání tržeb.

[ Najít certifikát ] Zvolením této volby se vyhledá soubor certfikátu  
procházením jednotlivých složek. Do databáze se uloží celá cesta včetně  
názvu souboru certfikátu.

[ Legenda masky ] Zvolením této volby se zobrazí okno s legendou pro  
zadání masky účtenek. Volbou Standard maska uložíte do nastavení  
masku předvolenou aplikací
Legenda masky pro generování čísla účtenky
YY         - rok na 2 místa
YYYY     - rok na 4 místa
P           - číslo provozovny (Identifikace provozovny zde zadaná)
####    - pořadové číslo účtenky včetně levostranných nul.
T           - typ tržby (Z - základní, běžná účtenka, S - stornující účtenka)

[ Zrušit ] Zvolením této volby se práce s nastavením ukončí bez uložení  
do databáze.
sunEET: Nastavení EET
Nastavení EET
Tato nastavení přímo ovlivňují chování aplikace při zadávání,  
odesílání a tisku účtenek. Všechny zobrazené informace můžete  
kdykoliv změnit a po volbě [ Uložit nastavení ] budou tyto  
změny uloženy a promítnuty do chování aplikace.
Pokud stiskem vyberte jakékoliv pole, dole se zobrazí bublina s  
významem datového pole

Obchodní jméno: Datové pole definuje "Název provozovny"  
nebo "Obchodní jméno".

Adresa (ulice, číslo ... ): Adresa provozovny, tak jak ji chcete  
uvádět na účtence.

PSČ: Poštovní směrovací číslo, součást adresy, na účtenku

Místo (obec, město): Město nebo obec provozovny, součást  
adresy na účtence.

DIČ poplatníka: DIČ přidělené finanční správou, u neplátců DPH  
byl obdržen při registraci k EET.  
Zadáním vlastního DIČ začne aplikace odesílat tržby do  
produkčního EET.

DIČ pověřujícího poplatníka: Nepovinný údaj. Uvádí se pouze  
v případě, pokud je odesíláním pověřen jiný poplatník.

Identifikace provozovny (přednastaveno na 11): Jedná se  
číslo provozovny přidělené při registraci k EET. Pokud nebylo  
přidělěno měla by hodnota být 11.

Identifikace pokladny(SUNEET-1): Identifikace pokladního  
zařízení. V případě více pokladen v 1 provozovně nutno nastavit  
rozdílně.

Jsme plátci DPH: Zaškrtnutím se zvolí režim pro plátce DPH se  
zadáním částek v jednotlivých sazbách DPH.  

Ověřovací mód: Zašktnutím přepnete odesílání tržeb do  
ověřovacího módu. V tomto módu se odeslaná tržba nezaeviduje  
a EET odešle pouze výsledek (OK, varování, chyba).

Zjednodušený režim: Zaškrtnutím přejde aplikace do  
zjednudušeného režimu z hlediska definice EET. Tato volba je na  
povolení Finančního úřadu. Tržba se neodešle v době vzniku, ale  
pouze se uloží a čeká na hromadné odeslání tržeb.

Dotaz na odeslání mailem: Tato volba se zatím nevyužívá.  
Účtenku lze odeslat mailem místo tisku. Zadání mailu se vyžaduje  
před odesláním.

Doba odezvy (3,00 s): Nastaví dobu odezvy systému EET. Po  
tuto dobu čeká apliakce na obdržení FIK. Pokud doba uběhne a  
aplikace neobdrží odpověď EET(FIK), potom se tržba uloží jako  
neodeslaná, vytiskne se místo FIK PKP a tržba čeká na odeslání

Sazby DPH (21,00; 15,00; 10,00;): Zleva je možné nastavit  
platné sazby DPH. Základní, 1. snížená, 2. snížená.

Cerifikát pro podpis: Soubor ve formátu *.p12, který je  
nutné stáhnout z portálu Daňový portál po registraci k EET.  
Cerifikát se neinstaluje do systémového uložiště certifikátů, ale  
pouze uloží kamkoliv do uložiště tabletu.

Heslo: Nutné zadat heslo k certfikátu, které bylo získáno při  
vytvoření certifikátu na Daňovém portálu. Bez certifikátu a jeho  
hesla není možné odesílat tržby do EET.  

Maska pro číslování účtenek: Podle této masky probíhá  
automatické číslování účtenek. Legendu k masce získáte stiskem  
tlačítkem [ Legenda masky ]. V případě více provozoven nebo  
prodejních míst doporučujeme rozdílné masky účtenek.

Pořadové číslo účtenky: Jde o číslo pořadí příští účtenky

Použít PIN pro odstranění účtenek: Zapíná / vypíná volbu  
použití autorizace funkce Odstranit všechny účtenky. Souvisí s  
vedlější komponentou pro zadání PIN. Před koněčným  
odstraněním všech účtenek je vyžadována autorizace pomocí  
PIN.

PIN pro odstranění účtenek: Zadání hodnoty PIN (libovolná  
řada číslic) pro autorizaci funkce Odstranit všechny účtenky.