sunEET: Všechny tržby
Všechny tržby
Tato volba je určena pro pohledy na všechna data dle zadaných kritérií. Jsou to Datum od, Čas  
od, Datum do, Čas do. Výběr data a času se spustí klikem na tlačítka s datem a časem. Vždy  
při prvním spuštění této aktivity se datum od a datum do nastaví na aktuální datum, čas pak  
od 0:00:00.000 datum do na 23:59:59:999. Tím se zajistí že vždy jsou vidět účtenky vzniklé  
v aktuálním dni. Pokud je požadavek na změnu stačí stisk příslušného tlačítka.

Účtenka: stiskem se spustí zobrazení vybrané účtenky, kterou je možné vytisknout nebo odeslat  
mailem. Výběr účtenky se provede stiskem a krátkým podržením na zvolené účtence v  
seznamu. Že je účtenka vybraná se pozná podle toho, že při stisku na položce, položka  
zčervená, a po uvolnění se objeví bublina s číslem vybrané účtenky.

Storno dokladu: volba odešle stornující účtenku k vybrané účtence (jedná se o kopii účtenky s  
opačným znaménkem všech částek. Tato účtenka se automaticky netiskne, lze ji však  
vytisknout pomocí předchozí volby. Každý doklad lze stornovat pouze jednou a stornující doklad  
již nelze znovu stornovat(vytvořit znovu).

Celkem za .. tisk: volba vytiskne uzávěrku dokladů s datem a časem od a datem a časem  
do. Celkem za tržby ve zvoleném období najdete i na obrazovce vpravo nahoře Pokud jste plátci  
DPH a je zapnuto nastavení tiskárny Tisknout částky v sazbách DPH, pak se do uzávěrky  
vytisknou i mezisoučty v jednotlivých sazbách.

Zrušit: tato volba vrátí aplikaci do hlavního menu